Navigácia

Profil školy

O škole

Profil školy

      Základná škola s materskou školou v Muráni je plne organizovaná škola. Priestorové podmienky sú vo vzťahu k počtu žiakov dobré. Škola sídli v štyroch budovách. 

                

                                                                                         

V budove z roku 1934 sú štyri triedy prvého stupňa.                                         
                                                                       

V budove z roku 1961 je šesť tried druhého stupňa, trieda nultého ročníka, žiacka a učiteľská knižnica, kabinety, kancelária výchovného poradcu, školský klub detí, počítačová učebňa.                                          

Telocvičňa bola vybudovaná v roku 1984 a patrí k najväčším v okrese Revúca. 


                                                                            
                                             

Budova školskej jedálne, dielní a dvojtriednej materskej školy bola odovzdaná do užívania v roku 1999. 

Okolie školy je pekne a starostlivo upravené a udržiavané. Žiaci majú k dispozícii aj školský pozemok. 

 

 

Viacúčelové ihrisko s umelým trávnikom budované obcou Muráň za spolufinancovania školy pri terénnych úpravách, je tesne pred odovzdaním do užívania.

 

 

                                      


  Počet žiakov školy sa v posledných rokoch pohybuje okolo 190 detí v ZŠ a 45 v MŠ. Väčšina žiakov je z Muráňa, zo spádových obcí dochádza asi 60 žiakov.

 Priemerný počet učiteľov vzhľadom na veľkosť školy je 14 v ZŠ a 4 v MŠ. Všetci učitelia ZŠ majú vysokoškolské vzdelanie s pedagogickou a odbornou spôsobilosťou. Učitelia prvého stupňa si rozširujú svoju kvalifikáciu v cudzích jazykoch, asistentka učiteľa študuje špeciálnu pedagogiku. V škole pôsobí externe školská špeciálna pedagogička, asistentky učiteľa a sociálny pedagóg (kumulovaná funkcia s výchovným poradcom).
 

Škola je zapojená do projektu Rovnaká šanca, do štipendijného programu Divé maky, v školskom roku 2008/2009 predložila dva projekty a v školskom roku 2009/2010 sa ukončili práce na zatepľovaní školy (spojené s výmenou plastových okien na všetkých budovách školy).

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Muráň
    049 01 Muráň č. 353
  • 058/4494239
    0905 947 319

Fotogaléria