Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Muráň
Adresa školy049 01 Muráň č. 353
Telefón058/4494239 0905947319
E-mailzssmsmuran@gmail.com
WWW stránkaskolamuran.edupage.org
Zriaďovateľobec Muráň

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Andrea Marčáková05844942390905947319zssmsmuran@gmail.com
ZRŠMgr. Jana Murková05844942390915823236murkova@muran.sk
ZRŠMgr. Ivica Bombová 0915367830ivica.bo@centrum.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaIng. Viera Vrabcová 
pedagogickí zamestnanciMgr. Zuzana Labošová 
 Miroslava Ďurejová 
   
ostatní zamestnanciKatarína Urdová 
   
zástupcovia rodičovBc. Beáta Velková 
 Miroslava Senková 
 Jana Beňová 
 Katarína Bialončíková 
zástupca zriaďovateľaIng. Pavol Kochjar 
 Ing. Juraj Frandel 
 Ing. Dáša Korimová 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ pre 1.stupeňMgr. Tatiana Skubachovápredmety 1.stupňa 
PK jazykov a všeobecnovzdelávacích predmetovMgr. Elena KarkošováSJL,ANJ,NEJ,DEJ,ETV,NBV,VYV,HUV,TSV,VUM,OBN,GEG 
PK prírodovedných predmetovIng. Viera VrabcováMAT, FYZ,CHE,BIO,TEC,INF,SEE 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 172

Počet tried: 12

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried11113122012
počet žiakov23141413372223260172
z toho ŠVVP212210262027
z toho v ŠKD161511000024

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 28/ 14

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: 23/ 11

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 8/ 4

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov0002125

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení020009011
prijatí020009011
% úspešnosti01000001000100

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCVMCSLDEJETVFYZGEGHUVHPVCHEIFVINFMATMEV
Včielky               
Lienky               
I.A               
II.A             2,27 
III.A2,36            2,36 
IV.A2,82            2,45 
V.A2,452,27  1,91  2,181,09   1,452,64 
V.B3,63,93  4  3,931,4   3,873,73 
V.C        1   22,43 
VI.A3,683,63  3,58 3,423,741,74   2,473,53 
VII.A2,252,25  2,25 1,751,751,13 2,13 1,252,63 
VII.B3,564  3,89 3,444,111,44 3,56 2,893,89 
VIII.A3,092,36  2,82 22,36  2,91 2,093,73 
VIII.B4,314,46  3,85 3,924,31  4,15 3,694,31 
8.A               
Lienky               
Včielky               

TriedaNBVNEJOBNOBVPECPPPrVPVCPRIPDAPRVRRZGRAFKOMSLY
Včielky               
Lienky               
I.A               
II.A          2,82    
III.A         2,55     
IV.A         2,91     
V.A               
V.B               
V.C       1,86       
VI.A  2,63            
VII.A 21            
VII.B 3,782,78            
VIII.A 2,732,09            
VIII.B 4,083,62            
8.A               
Lienky               
Včielky               

TriedaSJLSprSEESPHTEHTHDTSVTEVTRFTVDVUCVUCVLAVMRVUM
Včielky               
Lienky               
I.A 1,1             
II.A31,33             
III.A2,641          2,36  
IV.A3,091,42          3  
V.A2,551,18   1,361,45        
V.B3,82,07   2,132,53        
V.C2,571,13     1    2,71  
VI.A3,681,9   1,681,89        
VII.A2,631,13   1,131,25        
VII.B3,672   2,442,11        
VIII.A3,271,33    1       1,45
VIII.B4,693,31    2,46       3,15
8.A               
Lienky               
Včielky               

TriedaVYVZEMZVM
Včielky   
Lienky   
I.A   
II.A   
III.A   
IV.A   
V.A1,27  
V.B1,47  
V.C1  
VI.A1,26  
VII.A1  
VII.B2  
VIII.A   
VIII.B   
8.A   
Lienky   
Včielky   

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
Včielky140019
Lienky100019
I.A232210
II.A131300
III.A141400
IV.A121200
V.A101000
V.B151500
V.C9900
VI.A211830
VII.A7700
VII.B141310
VIII.A12930
VIII.B14491
8.A0000
Lienky0000
Včielky0000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
Včielky1400,0000,0000,00
Lienky1000,0000,0000,00
I.A232184109,202013100,651718,55
II.A131990165,831824152,0016613,83
III.A141435110,381403107,92322,46
IV.A121744145,331613134,4213110,92
V.A101105122,781042115,78637,00
V.B153086205,732207147,1387958,60
V.C91218152,251126140,759211,50
VI.A213813195,423206164,6960730,72
VII.A7854122,00830118,57243,43
VII.B144261304,363637259,7962444,57
VIII.A122097174,751757146,4234028,33
VIII.B143747288,231781137,001966151,23
IX.A000,0000,0000,00
Lienky000,0000,0000,00
Včielky000,0000,0000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL00 
Monitor MAT00 
Testovanie 5 SJL M2339,3 
Testovanie 5 MAT M2332,9 

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku11113122012
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka1232
Bežných tried1013915
Špeciálnych tried1100
Pre nadaných000
Spolu1217217

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP163  
DPP3   
Znížený úväzok 5  
ZPS    
Na dohodu 1  

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov21315
vychovávateľov011
asistentov učiteľa033
    
    
spolu21719

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
3.AANJ3
4.A 0
5.ATEC, BIO, HUV, VYV, DEJ, TSV, INF8
5.BMAT, HUV, TEC, VYV, DEJ, INF10
5.CVLA, PCV, INF6
6.ADEJ, MAT, TSV, VYV, TEC, FYZ, INF, HUV, OBN18
7.AFYZ, DEJ, TSV, INF, NEJ, OBN, TEC, HUV, VYV11
7.BMAT, NEJ, VYV, OBN, ANJ, FYZ, INF, TEC, HUV, DEJ17
8.AFYZ, VUM, TSV, DEJ, NEJ, INF, OBN10
8.BMAT, NEJ, ANJ, VUM, INF, FYZ, DEJ, OBN16

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška9 
2.kvalifikačná skúška1 
štúdium školského manažmentu0 
špecializačné inovačné štúdium0 
špecializačné kvalifikačné1 
postgraduálne0 
doplňujúce pedagogické0 
vysokoškolské pedagogické13 
vysokoškolské nepedagogické3 

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Futbalový turnaj o Pohár riaditeľky ŠZŠ     
Futbalový turnaj o Putovný pohár     
Šaliansky Maťko 11  
Hviezdoslavov Kubín     
Pytagoriáda     

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Stručný prehľad akcií, ktorých sa žiaci školy zúčastnili a prezentovali svoju školu na verejnosti:

September:

8.9.2017 - Divadelné predstavenie

16.9. 2017- Európsky týždeň športu

20.9.2017 - Futbal o Putovný pohár riaditeľky ŠZŠ Revúca

22.9.2017 - finančná zbierka Biela pastelka

Október:

2.10. - 6.10. 2017 - Jesenné variácie (1.stupeň)

18.10.2017 - vystúpenie Slniečka, Predná Hora

24.10.2017 - projekt Záložka do knihy spája školy

25.10.2017 - Mesiac úcty k starším, Predná Hora

26.10.2017 - Mesiac úcty k starším, Muráň

27.10.2017 - DOD SOŠ Polltár (žiaci 8.B a 7.B)

November:

10.11.2017 - finančná zbierka Hodina deťom

16.11.2017 - minifutbal v Komunitnom centre

22.11.2017 - Testovanie T5 - 2016

22.11.2017 - vystúpenie Slniečka v RA

23.11.2017 - Stolnotenisový turnaj v RA

Zber papiera

Popoludnie v ŠK - čitateľský maratón

December:

1.12.2017 - divadlo Na skle maľované

2.12.2017 - vystúpenie Slniečka, Mikuláš

6.12.2017 - stridžie dni, Od Lucie do Vianoc

21.12.2017 - Vianočná besiedka a vianočná burza

22.12.2017 - Účelové cvičenie, Didaktické hry v prírode

Január:

15.1.2018 - Šaliansky Maťko, súťaž v recitácii slovenskej povesti (žiaci 2. až 9.ročníka), školské kolo

16.1.2018 - Šaliansky Maťko, okresné kolo v RA

30.1.2018 - MŠ v ZŠ

Február:

12.2.2018 - Rozprávkový karneval

Marec:

7.3.2018 - Šaliansky Maťko, krajské kolo

13.3.2018 - Hviezdoslavov Kubín, školské kolo

Tvoríme leporelo - 1.ročník, ŠKD

Hodina hlasného čítania - 1.stupeň

19.3. - 23.3.2018 - Lyžiarsky výcvik

22.3.2018 - stolnotenisový turnaj v Jelšave

Apríl:

11.4.2018 - Zápis do 1.ročníka

20.4.2018 - Deň Zeme, 2.stupeň

23.4.2018 - Deň Zeme

24.4.2018 - Lesnícke dni

Máj:

10.5.2018 - technická súťaž, Hrádok

10.5.2018 - Deň matiek, Muráň

23.5.2018 - beseda o hygiene, 3.r.

25.5.2018 - besda o hygiene, 2.r.

31.5. - 2.6.2018 - výmenný pobyt vo Fryštáku

Jún:

7.6.2018 - výlet 1.stupeň, SNV

12.6.2018 - divadlo TRESC

15.6.2018 - Deň detí, Jazda zručnosti

20.6.2018 - stolnotenisový turnaj v Muráni

21.6.2018 - výmena skúseností žiakov v Jelšave

26.6.2018 - účelové cvičenie, Didaktické hry v prírode

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.

Projekt "Škola otvorená všetkým"

Cieľom projektu je podporou inkluzívneho vzdelávania skvalitniť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky detí a žiakov.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Priestorové a materiálne podmienky školy umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty.

Škola má zriadené a pavidelne využíva: veľkú a malú (gymnastickú) telocvičňu, učebňu výpočtovej techniky s 11 počítačmi pripojenými na internet, mediálnu triedu s interaktívnou tabuľou, tri triedy s interaktívnymi tabuľami (2 na 1. stupni a 1 na 2. stupni), školské dielne pre prácu s kovom a drevom, školskú kuchyňu s jedálňou, žiacku a učiteľskú knižnicu, multifunkčné ihrisko.

Škole chýbajú odborné učebne: chemická, biologická, fyzikálna a jazyková.

Vybavenie školy učebnými pomôckami je dobré vďaka projektom, do ktorých sa škola zapojila.

V budúcnosti je potrebné vyriešiť otázku odborných učební a tried, pretože narastá počet žiakov dochádzajúcich z Muránskej Dlhej Lúky na 2. stupeň.Taktiež je potrebná generálna oprava starého elektrického vedenie v halvnej budove ZŠ, urobiť tepelnú reguláciu rozvodov kúrenia, opraviť strechu na budove škôlky a telocvične.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

- normatívne finančné prostriedky 383 408 Eur

- nenormatívne finančné prostriedky 57 028 Eur z toho:

- na dopravu žiakov 4 1616 Eur

- na asistentov učiteľa pre žaikov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním

18 448 Eur

- na vzdelávacie poukazy 4 896 Eur

- príspevok na výchovu a vzdelávanie 5 ročných detí z MŠ

3 751 Eur

- príspevok pre žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia

22 273Eur

- príspevok na učebnice 44 Eur

- príspevok na lyžiarske kurzy 3 000 Eur

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele vytýčené v Školskom vzdelávacom programe na rok 2017/2018 boli splnené.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Škola dosahuje dobré výsledky v zapájaní sa žiakov do krúžkovej činnosti v rámci vzdelávacích poukazov. Výborné výsledky žiaci dosahujú aj v reprezentácii školy v športových súťažiach ( futbal, basketbal, stolný tenis).

Nedostatky školy sú v prospechu a dochádzke žiakov, najmä žiakov z Muránskej Dlhej Lúky.

Návrh opatrení:

Zvýšiť spoluprácu s komunitnými centrami v Muráni a v Muránskej Dlhej Lúke, s ÚPSVaR v Revúcej, PZ.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Žiaci našej školy sa bez problémov vzdelávajú na vybraných školách, dosahujú rovnaké alebo lepšie výsledky ako na základnej škole.

Problémy s uplatnením majú žiaci z Muránskej Dlhej Lúky, ktorí sa v našej škole vzdelávajú od 5.ročníka.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické podmienky sú hodnotené ako priemerné, nakoľko vyučovanie začína o 7.30 hod. Je prispôsobené cestovnému grafikonu SAD a nie žiakom.

Žiaci, pracovníci a dôchodcovia sa môžu stravovať v modernej ŠJ.

Pre športové využitie voľného času je k dispozícii telocvičňa, viacúčelové ihrisko. Tieto priestory v čase mimo vyučovania využíva aj široká verejnosť.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Bedminton20 Mgr. Zuzana Labošová
Futbalový krúžok16 Mgr. Milan Aust
Ochrana človeka a prírody20 Mgr. Elena Karkošová
Počítačový19 Mgr. Tatiana Skubachová
Pohybové hry35 Mgr. Monika Mlákayová
Slniečko31 Mgr. Jana Murková
Stolný tenis18 Pavol Mlákay
    
Projekt ŠOV   
Hravá matematika9 Ing. Viera Vrabcová
Cestujeme rozprávkou20 Mgr. Elena Karkošová
Pohybové hry12 Mgr. Monika Mlákayová
Anglický jazyk23 Mgr. Tatiana Skubachová
Tvorivé spracovanie materiálu9 Mgr. Zuzana Labošová
Počítačový14 Mgr. Martin Béreš
Šikovné ruky15 Ing. Ingrid Antalová
Športové hry12 Mgr. Ivana Šoučíková
Turistika8 Mgr. Monika Holubyová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Základná škola spolupracuje s Radou školy a Rodičovským združením. Táto spolupráca je na vysokej úrovni. Spolupráca s rodičmi jednotlivých žiakov je minimálna, pretože rodičia nejavia záujem o dianie v škole, ani o výchovno - vzdelávacie výsledky svojich detí.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Škola má dlhoročnú družobnú spoluprácu so ZŠ Fryšták v Českej republike.

V spolupráci s HKSM 25 rokov zabezpečuje ubytovanie pútnikov z Muráňa do Levoče.

V rámci environmentálnej výchovy spolupracujeme so Správou Národného parku Muránska planina, s informačným centrom NPMP.

Dobrá spolupráca je s obcou Muráň, s obecným zastupiteľstvom a komunitným centrom v Muráni.

Záver

Vypracoval: Mgr. Andrea Marčáková

V Muráni, 23. októbra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Muráň
    049 01 Muráň č. 353
  • 058/4494239
    0905 947 319

Fotogaléria