Navigácia

Školský poriadok


 

 

 

 

 

 

 

Školský poriadok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preambula

Základná škola s materskou školou Muráň je škola s klasickými triedami i špeciálnou triedou. V záujme naplnenia práva na vzdelanie škola zabezpečí vnútorný chod školy a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v škole efektívne využitý z hľadiska vzdelávania, a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi ako aj učiteľmi.

Škola bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem, ako sú Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a slobôd ako aj iné platné dokumenty vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy.

Školský poriadok školy vychádza z  platnej legislatívy Ministerstva školstva SR. Je to súhrn noriem, zásad a pravidiel spolužitia celého kolektívu žiakov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy. Uplatňovanie školského poriadku školy v každodennom živote školy je prejavom uvedomelého vzťahu k práci v škole a k plneniu svojich povinností.

 

Úvod

Základná škola s materskou školou Muráň je škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnej podobe, zvolili sme si ju dobrovoľne, preto sa budeme riadiť jej pravidlami a školským poriadkom.

Školský poriadok upravuje § 153 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Úlohou školského poriadku je racionálne rozdelenie úloh, správne využívanie pracovného času a predchádzanie školským a pracovným úrazom.

Dodržiavanie školského poriadku utvára dobré predpoklady na chod školy a jej bezpečnosť. Preto sú všetci zamestnanci a žiaci školy povinní tento vnútorný poriadok dodržiavať.

 

 

Čl. 1

1.1 Organizácia vyučovania

 

 •  Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľom školy.
 • Škola má schválený „Plán zasadnutí pedagogickej rady“ na každý školský rok a tvorí prílohu k plánu práce na daný školský rok.
 • Cvičenia na ochranu človeka a prírody škola zabezpečuje podľa samostatných plánov (účelové cvičenia, didaktické hry, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik a pod. ).
 • Ostatná organizácia školského roka je zabezpečovaná podľa Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR.

 

 

 

1.2 Rozvrh hodín

 

Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický zamestnanec. Rozvrh hodín je v každej triede podpísaný triednym učiteľom a riaditeľom školy. Rozvrh hodín, plán dozorov učiteľov sa nachádzajú v zborovni a v kancelárii zástupkyne školy, vyučujúci sú povinní dodržiavať ich. Začiatok vyučovania je o 7,30 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút, začína a končí zvonením. Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú  10, 20, 30 minútové, veľká prestávka nasleduje po tretej vyučovacej hodine a trvá 20 minút.

 

1.3 Časový harmonogram dňa

 

Čas

Náplň práce

7.15 – 7.30

príchod do školy, príprava na vyučovanie

7.30 – 14.15

vyučovanie podľa určeného rozvrhu

11.10 – 15.30

záujmová, výchovno – vzdelávacia činnosť pre prihlásené deti, činnosť ŠKD

 

 

Vyučovacie hodiny

Prestávky

1.

7.30 – 8.15

8.15 – 8.25

2.

8.25 – 9.10

9.10 – 9.20

3.

9.20 – 10.05

10.05 – 10.25

4.

10.25 – 11.10

11.10 – 11.20

5.

11.20 – 12.05

12.05 – 12.15

6.

12.15 – 13.00

13.00 – 13.30

7.

13.30 – 14.15

 

 

Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, dielňach a telocvičných priestoroch podľa rozpisu, schváleného vedením školy a zverejnenom na centrálnej nástenke v zborovni školy, resp. v triednych rozvrhoch.

Vyrušovať žiakov a pedagógov počas vyučovania nie je dovolené.

 

Čl. 2

2.1 Práva žiakov

 

Žiak má právo:

 • na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a zdravom prostredí,
 • na úctu k svojmu vierovyznaniu, svetonázoru a etnickej príslušnosti,
 • na jemu zrozumiteľný výklad učiva,
 • na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
 • na bezplatné vzdelanie,
 • na bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety, ktoré nepoškodené na konci školského roka vráti škole (okrem učebníc 1.ročníka ZŠ, ktoré sa stávajú osobným vlastníctvom),
 • na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,
 • na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno – vzdelávacích výsledkov,
 • žiak so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú,
 • k danému učivu slušnou formou položiť otázku a dostať na ňu odpoveď,
 • na omyl a zmenu názorov,
 • na objektívne hodnotenie,
 • primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky, knižnicu,
 • dobrovoľne sa zapájať podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných aktivít, ktoré organizuje škola,
 •  na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany pedagógov, prevádzkových zamestnancov školy i spolužiakov, má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania,
 • v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor v diskusii na vyučovaní, na triednických hodinách,
 • aby disciplinárne opatrenia, ktoré sa voči nemu vykonávajú, boli zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa,
 • na individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný stav,
 • na slobodnú voľbu krúžkovej a ostatnej záujmovej činnosti v súlade so svojimi záujmami a záľubami,
 • na individuálne vzdelávanie v rozsahu stanovenom predpismi,
 • podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora sociálno – patologických javov (drogová prevencia)
 • po dohode s triednym učiteľom sedieť podľa vlastnej voľby, pokiaľ svojim správaním neruší učiteľa a spolužiakov,
 • na prestávku,
 • zvoliť si náplň prestávky (okrem loptových tried), ak zachováva pravidlá bezpečnosti a neruší ostatných,
 • opustiť areál školy výlučne so súhlasom pedagogického zamestnanca (triedneho učiteľa, v prípade jeho neprítomnosti ho zastúpi vedenie školy)
 • na 1.stupni navštevovať ŠKD,
 • stravovať sa v školskej jedálni.

 

 

 

2.2 Povinnosti žiakov

 

Povinnosťou žiaka je:

 • osvojiť si vedomosti, zručnosti a návyky poskytované základnou školou,
 • osvojiť si a zachovávať základné pravidlá, časový harmonogram, program školy, rešpektovať jej zameranie a svojimi vzájomnými vzťahmi prispieť k dobrej atmosfére,
 • osvojiť si zásady mravného správania, vedomosti a praktické zručnosti na veku primeranej úrovni,
 • svojím vystupovaním a činnosťou neobmedzovať osobnú slobodu iných a neohrozovať ich mravnosť, zdravie a bezpečnosť,
 • osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich,
 • byť disciplinovaní, plniť pokyny pedagogických zamestnancov a správať sa v škole i mimo nej tak, aby robil česť sebe i škole,
 • chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok, pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí,
 •  byť v škole vhodne a čisto upravený, aby nevzbudzoval svojím zovňajškom pohoršenie,
 • šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením, hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami,
 • dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok, zasadací poriadok v triedach a plniť ďalšie pokyny obsiahnuté vo vnútornom poriadku školy,
 • prichádzať do školy minimálne 10 minút pred začiatkom vyučovania svojej triedy,
 • udržiavať v škole poriadok v triedach, chodbách i v školskej jedálni,
 •  správať sa na verejnosti, v mimo vyučovacom čase, počas voľných dní aj cez prázdniny tak, aby nepoškodzoval dobré meno školy,
 • zdržiavanie sa žiakov vo večerných a nočných hodinách na diskotékach, v reštauračných zariadeniach sa považuje za porušenie vnútorného poriadku školy,
 • rešpektovať zameranie, základné pravidlá a program školy, prezentovať ho nielen v škole, ale aj na verejnosti,
 • zachovávať osobnú hygienu a hygienu prostredia, obliekať sa v súlade s hygienickými i mravnými požiadavkami ( v škole sa preobúva obuv a vrchné ošatenie sa odkladá v šatniach).

 

2.3 Príchod žiakov do školy

 

 • Do areálu školy žiaci prichádzajú hlavnou bránou.
 • Vyučovanie sa začína o 7,30 hod. Žiaci prichádzajú do školy 10 minút pred začiatkom vyučovania, pripravujú si učebné pomôcky.
 • Na popoludňajšie vyučovanie prichádzajú žiaci do školy 10 minút pred začiatkom činnosti a do triedy vstupujú v sprievode vyučujúceho. Na športové krúžky žiaci vstupujú hlavným vchodom do telocvične v sprievode vyučujúceho.
 • Budova školy sa uzatvára o 7,35 hod, na 1.stupni o 8,25 hod. Po tomto čase je vstup možný len zazvonením. Neskoré príchody sa evidujú. Oneskorená dochádzka (45 minút je 1 neospravedlnená hodina) sa vyhodnocuje štvrťročne na klasifikačnej porade.
 • Žiak si na určenom mieste odloží vrchný odev a prezuje sa do zdravotne nezávadných prezúvok. Skrinky na 2.stupni si žiaci zamkýnajú. Pri strate kľúča si žiak výrobu nového kľúča financuje sám.

 

2.4 Správanie sa žiakov na vyučovaní

 

 • Žiak prichádza na vyučovanie riadne pripravený podľa svojich schopností a možností, so všetkými učebnicami, žiackou knižkou, cvičebným, pracovným úborom a školskými potrebami podľa rozvrhu hodín. Veci potrebné na vyučovaciu hodinu si žiak pripraví cez prestávku. Ostatné veci má v aktovke, ktorá je uložená na určenom mieste.
 • Žiak má po dohode s triednym učiteľom presne určené miesto na sedenie, ktoré nemôže svojvoľne opustiť. V odborných učebniach a v dielni určuje miesto vyučujúci.
 • Pri vstupe učiteľa a inej dospelej osoby do triedy sa žiaci zdravia tak, že vstanú. Na chodbách zdravia všetkých zamestnancov školy a dospelé osoby pozdravom „Dobrý deň,...“ a oslovujú ich pán, pani.
 • Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad, aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje, nevyrušuje a nerozptyľuje spolužiakov.
 • Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky a odpovedá až na vyzvanie vyučujúceho.
 • Ak žiak nie je z vážnych dôvodov na vyučovanie pripravený, ospravedlní sa vyučujúcemu pred začatím hodiny a uvedie dôvod nepripravenosti.
 • Žiak môže opustiť triedu, cvičište alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho.
 • Žiak udržuje svoje miesto  a okolie v čistote a poriadku.
 • Manipulovať s oblokmi, žalúziami a svetelnými vypínačmi môžu žiaci len so súhlasom učiteľa.
 • Žiak sa nesmie vykláňať z okien, sedieť na parapetách a vyhadzovať von oknom papiere a odpadky.
 • Žiak si do školy nenosí predmety veľkej finančnej hodnoty a predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie. V opačnom prípade škola neberie zodpovednosť za vzniknutú stratu.
 • Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón. Ak si žiak  prinesie mobil do školy preberá za neho zodpovednosť, nesmie ho v čase vyučovania používať, ale musí byť úplne vypnutý. V prípade používania mobilného telefónu sa mu telefón odoberie, uloží sa u  riaditeľa školy, ktorý ho odovzdá rodičom žiaka (prípadne dospelému príslušníkovi rodiny). Rodič potvrdí prevzatie telefónu svojim podpisom. Ak bude  žiakovi telefón odobraný trikrát, vráti sa mu až na konci školského roka.
 • Žiak v škole a v školských priestoroch nesmie fajčiť, piť alkoholické nápoje,  užívať omamné látky a hrať hazardné hry. Chráni svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.
 • Žiak sa nesmie posmievať ostatným, hrubo nadávať, používať vulgárne slová, nedáva  hanebné prezývky, fyzicky nenapáda, bez dovolenia nepoužíva veci iných, nevyhráža sa bitkou a nevydiera.
 • Pri vzniknutých úmyselných škodách spôsobených žiakmi budú priamo finančne postihovaní rodičia dotyčných žiakov. Jedná sa o poškodzovanie majetku školy, inventára a zariadenia.
 • Na školských akciách (výlety, exkurzie, apod.) sa žiaci riadia pokynmi pedagogických pracovníkov.

 

2.5 Správanie sa žiakov cez prestávky

 

 • Cez malé prestávky sa žiaci zdržiavajú v triede a pripravujú si pomôcky na ďalšiu hodinu alebo si vybavujú osobné záležitosti tak, aby nenarušili začiatok ďalšej vyučovacej hodiny.
 • Po 2. vyučovacej hodine je desiatová prestávka.
 • Po 3. vyučovacej hodine je veľká prestávka. Počas veľkej prestávky vychádzajú žiaci na školský dvor v určenom priestore, nemusia sa prechádzať, ale trávia prestávku v súlade so zásadami slušného správania a svojím správaním neohrozujú svoju bezpečnosť, ani bezpečnosť iných. Riadia sa pokynmi dozor konajúcich učiteľov.
 • Papiere a rôzne odpadky odhadzujú žiaci do košov na odpad. Je zakázané rozhadzovať odpadky po chodbách, v areáli školy a v okolí. Platí prísny zákaz hádzať odpad do záchodových mís, pisoárov a umývadiel.
 • Po zazvonení na hodinu sa presun žiakov z tried do šatní v telocvični, k odborným učebniam, k ŠKD a na obed uskutočňuje u žiakov 1.stupňa v sprievode vyučujúceho a u žiakov 2.stupňa samostatne. Do odborných učební žiaci vstupujú len v sprievode vyučujúceho. V odborných učebniach dodržiavajú bezpečnostný poriadok a nosia predpísaný úbor.
 • Drobné poranenia a úrazy hlásia žiaci vyučujúcemu, triednemu učiteľovi, dozor konajúcemu pedagógovi alebo vedeniu školy.
 • Žiaci sa počas prestávok riadia pokynmi dozor konajúceho učiteľa.
 • Je zakázané v priestoroch tried a chodieb hrať loptové hry.
 • Žiaci (týždenníci) chodia pre pomôcky len 2 minúty pred začiatkom vyučovacej hodiny.

 

2.6 Odchod žiakov zo školy

 

 • Pred skončením vyučovania platí prísny zákaz vychádzania žiakov z budovy školy bez priepustky. V prípade potreby priepustku podpíše triedny učiteľ alebo vedenie školy. Ak žiak opustí budovu školy bez priepustky, považuje sa to za svojvoľné opustenie školy a žiakovi sa zapíše neospravedlnená hodina.
 • Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do aktovky, uprace si svoje miesto a okolie a vyloží stoličku na lavicu. Týždenníci skontrolujú stav triedy a postarajú sa o čistotu tabule. Závady v triede a v školských priestoroch žiaci nahlásia triednemu učiteľovi, školníkovi alebo vedeniu školy.
 • Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu a odchádzajú domov určeným východom. Areál školy opúšťajú hlavnou bránou.
 • Na obed do školskej jedálne ide žiak po skončení vyučovania alebo po 6. hodine.
 • Zdržiavať sa v budove a v areáli školy po vyučovaní a bez dozoru nie je dovolené.

 

2.7 Dochádzka žiakov do školy

 

 • Žiak je povinný dochádzať na vyučovanie a ostatné podujatia školy pravidelne a dochvíľne.
 • Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať pre chorobu, vážnu udalosť v rodine a nepredvídané okolnosti.
 • Rodič je povinný oznámiť dôvod neprítomnosti svojho dieťaťa na vyučovaní najneskôr na druhý deň.
 • Žiak po nástupe do školy predloží triednemu učiteľovi písomné ospravedlnenie. Za neospravedlnené hodiny bude žiak potrestaný podľa Metodických pokynov na hodnotenie.
 • Oslobodenie od vyučovania niektorého predmetu (napr. TSV) sa môže vykonať na základe písomného odporúčania lekára.
 • Oslobodenie od akcií organizovaných v prírode (napr. Didaktické hry v prírode, účelové cvičenia, vychádzky, ...) sa môže vykonať na základe písomného odporúčania odborného lekára (napr. alergie). Žiak príde do školy a vykonáva náhradnú činnosť podľa určenia.

 

2.8 Správanie sa žiakov mimo školy

 

 • Žiaci školy sú povinní dbať o dobrú povesť školy a prispievať k nej svojim správaním.
 • Vo večerných hodinách sa môže zdržiavať mimo domu len v sprievode rodičov.
 • Žiakom je povolená návšteva večerného podujatia len v sprievode rodičov.
 • Žiaci môžu navštíviť len tanečnú zábavu a diskotéku usporiadanú pre deti.
 • Navštevovanie reštauračných priestorov sa povoľuje len v sprievode rodičov.
 • Navštevovanie priestorov herne je zakázané aj v sprievode rodičov.
 • O členstve v spoločenských organizáciách je žiak povinný informovať triedneho učiteľa.

 

 

 

 

 

 

Čl. 3

 Náplň práce týždenníkov

 

Týždenníkov určuje triedny učiteľ, sú dvaja a zapisuje ich do triednej knihy. Ich povinnosťou je:

 • pred vyučovaním zotrú tabuľu, pripravia kriedu a iné potreby na vyučovanie podľa pokynov vyučujúcich. Zodpovedajú za poriadok a čistotu v triede i v priestoroch pred triedou.
 • Na každej vyučovacej hodine na požiadanie vyučujúceho hlásia neprítomných.
 • Informujú vedenie školy, ak učiteľ nenastúpil na vyučovaciu hodinu do 5 min po začatí vyučovacej hodiny.
 • Počas prestávky vetrajú, utrú tabuľu a v prípade potreby polejú kvety.
 • Po skončení vyučovania zotrú tabuľu, kriedu, špongiu a ostatné pomôcky uložia na miesto, zavrú obloky a prekontrolujú uzávery vody.
 • Pri zistení, že je v triede niečo pokazené túto skutočnosť oznámia ihneď triednej učiteľke.

 

 

Čl. 4

Školské stravovanie

 

 • Každý žiak, ktorý sa chce stravovať v ŠJ, je povinný včas vyplatiť stravné poštovou poukážkou, alebo cez internet banking.
 • Vstup do školskej jedálne je povolený iba stravujúcim sa žiakom.
 • V školskej jedálni sa žiaci zdržujú iba počas konzumácie stravy .
 • V ŠJ sa správajú disciplinovane, riadia sa pokynmi pedagogického dozoru a zamestnancov ŠJ.
 • Prevzatú a zaplatenú stravu stravník všetku konzumuje v jedálni , vrátene ovocia, jogurtov.
 • Po konzumácii stravy je stravník povinný ním použitý kuchynský riad a príbor vrátiť do odkladacieho okienka pre použitý riad.
 • V prípade, že žiak rozleje časť stravy na podlahu, oznámi túto skutočnosť pedagogickému dozoru, ktorý prostredníctvom pracovníčok ŠJ zabezpečí odstránenie nedostatku, ktorý býva príčinou školského alebo pracovného úrazu.
 • Ak žiak časť stravy rozleje na jedálenský stôl, tento nedostatok si odstráni sám alebo požiada pracovníčku pri odbere použitého riadu o uvedenie stola do dobrého hygienického stavu.

 

 

 

 

Čl. 5

Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách

 

 • Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený a upravený vhodne a čisto.
 • Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov.
 • Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole preukázateľne oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom.
 • Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.
 • Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov školy.
 • Každý žiak je povinný mať v škole hygienické vrecúško s toaletnými potrebami.
 • Žiak ochraňuje svoje zdravie a zdravie spolužiakov. Žiaci nesmú v škole ani v areáli školy fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať omamné látky a drogy.
 • Žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady - dôsledne si umyje ruky po použití WC i pred každým jedlom.
 • Triedny učiteľ je povinný na začiatku školského roka zabezpečiť pre žiakov svojej triedy vhodné veľkosti nábytku a každý vyučujúci by mal dbať na to, aby žiak dodržoval správnu vzdialenosť pri písaní a čítaní.
 • Každý pedagóg je povinní zohľadňovať zrakové, sluchové poruchy i výšku vzrastu žiaka. Odporúčanie: vydať platný zasadací poriadok.
 • V prevádzkových priestoroch sa žiak správa tak, aby nezapríčiňoval zvyšovanie prašnosti a neohrozoval vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť spolužiakov.
 • Pred začatím činnosti, pri ktorej vzniká riziko úrazu, pedagóg je preukázateľne povinný poučiť a upozorniť žiakov na možné nebezpečenstvo vzniku úrazu.
 • Prvú predlekársku pomoc je povinný poskytnúť každý zamestnanec školy.
 • Ak žiak utrpel úraz, musí o tom informovať zodpovedného pedagogického zamestnanca (vyučujúceho, dozor konajúceho, triedneho , vychovávateľku...).
 • Pedagóg, ktorý poskytol prvú predlekársku pomoc žiakovi je povinný o úraze alebo onemocnení informovať rodičov žiaka.
 • Každý školský úraz treba evidovať v knihe školských úrazov a každé ošetrenie úrazu je povinné zapísať do zošita ošetrení úrazov.
 • Ak úraz žiaka alebo iné zhoršenie zdravotného stavu si vyžaduje neodkladnú lekársku pomoc, škola zabezpečí pre žiaka pedagogický sprievod, ktorý podá ošetrujúcemu lekárovi informácie o vzniku a príčinách úrazu a informáciu o poskytnutej predlekárskej prvej pomoci.

 

 

 

Čl. 6

Výchovné opatrenia

 

     Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za

záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu a korektné vzťahy medzi

spolužiakmi. Zaznamenávajú sa do triednych výkazov.

     Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa §55 ods (6) a § 58 ods (2) zákona 245/2008 v súlade s vyhláškou 320/2008 § 20 -  § 22 a Metodickými pokynmi na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ, ktoré boli schválené MŠ SR pod číslom 22/2011.

 

        Opatrenie na posilnenie disciplíny žiakov sa ukladá za závažné alebo opakované

previnenie proti školskému poriadku. O udelení opatrenia informuje riaditeľ školy

preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka, opatrenie sa zaznamená do

triedneho výkazu.

 • Triedny učiteľ 1x za mesiac vykoná kontrolu žiackej knižky, dopíše známky a poznámky podľa záznamov v klasifikačnom zázname, skontroluje podpísanie žiackej knižky rodičmi. V prípade dlhodobého nezáujmu zo strany rodičov, ktoré sa prejavuje nepodpisovaním žiackej knižky, ich predvolá do školy.
 • Ospravedlnenia od zákonného zástupcu– možno do 60 vyučovacích hodín v školskom roku. Ostatné hodiny musí ospravedlniť lekár, inak budú považované za neospravedlnené.
 • Neskoré príchody na vyučovaciu hodinu– 3 neskoré príchody sa počítajú ako 1 neospravedlnená vyučovacia hodina. Pri meškaní viac ako 25 minút sa počíta hodina ako neospravedlnená.
 • Priepustky – dáva triedny učiteľ alebo ním poverený vyučujúci len na základe písomného, telefonického alebo osobného požiadania zákonného zástupcu, na základe predloženia predvolania k lekárovi alebo v prípade náhlych zdravotných problémov. Bez platnej priepustky žiak nesmie opustiť budovu, prípadne areál školy.  V takom prípade sa to považuje za závažný priestupok proti školskému poriadku.

 Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ (uvedené v úvode).

Napomenutie od triedneho učiteľa:

 • neskorý príchod na vyučovaciu hodinu,
 • nevhodné správanie sa žiakov v triede, alebo na verejnosti,
 • opakované sa dopúšťanie menej závažných previnení proti školskému poriadku,
 • časté zabúdanie učebných pomôcok, žiackej knižky, úboru na TV,
 • 0 – 5 neospravedlnených hodín.

 

 

 

 

 

Pokarhanie od triedneho učiteľa:

 • 6 -10 neospravedlnených hodín 

Pokarhanie od riaditeľa školy:

 • opakované porušovanie školského poriadku a vyššie uvedených bodov,
 • časté narušovanie vyučovacieho procesu,
 • svojvoľné opustenie vyučovacej hodiny,
 • vymeškaných 11 - 20 neospravedlnených hodín.

Znížená známka zo správania na druhý stupeň:

 • opakované porušovanie školského poriadku a nerešpektovanie pokynov vyučujúcich,
 • fyzické napadnutie spolužiaka, agresívne správanie,
 • krádež v škole a na verejnosti, bez trestného stíhania,
 • falšovanie úradného dokumentu (ospravedlnenie od rodičov, potvrdenie od

lekára, záznam v ŽK a pod.),

 • priestupok voči zákonu neklasifikovaný ako prečin,
 • úmyselné poškodzovanie majetku školy,
 • svojvoľné opustenie výchovno – vyučovacieho procesu (v škole i mimo školy),
 • za propagáciu rasizmu a xenofóbie,
 • neospravedlnené hodiny od 21 do 35,
 • 1 – 3 závažných priestupkov,
 • 1 hrubý priestupok.

 

Znížená známka zo správania na tretí stupeň:

 • vážne porušenie správania žiaka v škole i mimo školy je v rozpore so školským

poriadkom,

 • fyzické napadnutie, ublíženie na zdraví a šikanovanie,
 • priestupok voči zákonu klasifikovaný ako prečin,
 • falšovanie úradného dokumentu ako výpis z katalógového listu, vysvedčenie

a pod.,

 • poškodenie školského majetku s väčším rozsahom škody,
 • 36 – 50 vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín,
 • 5 a viac závažných priestupkov.

 Znížená známka zo správania na štvrtý stupeň:

 • nad 50 vymeškaných neospravedlnených hodín,
 • priestupok voči zákonu klasifikovaný ako trestný čin,
 • v týchto prípadoch – problém preberá sociálny kurátor a postupuje podľa

právnych predpisov odobratím prídavkov na dieťa a ďalšími výchovnými

opatreniami voči žiakovi.

 

Bežné priestupky: zabúdanie učebných pomôcok, ŽK, prezuvky, úbor na TV a pod.

 • pri nenosení úboru na TV (3 po sebe nasledujúce vyučovacie hodiny) je 1 neospravedlnená hodina.

 

 Závažné priestupky:

 • používanie vulgarizmov,
 • vyrušovanie na hodinách,
 • bezdôvodné opustenie školy,
 • nerešpektovanie príkazov vyučujúcich,
 • prepisovanie známok,
 • klamstvo, podvody,
 • používanie mobilných telefónov a iných predmetov, ktoré rozptyľujú jeho pozornosť, prípadne ohrozujú zdravie a bezpečnosť.

 Hrubé priestupky :

 • šikanovanie žiakov (aj slovné),
 • arogancia, drzosť,
 • fyzické ublíženie,
 • krádež,
 • fajčenie, alkohol, drogy,
 • ničenie školského zariadenia a pod.

 

Čl. 7

Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka

 

Žiak bude klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky:

 • keď koná rozdielovú skúšku,
 • keď je skúšaný v náhradnom termíne,
 • keď jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka a riaditeľ školy akceptuje dôvody ako opodstatnené,
 • na základe rozhodnutia vyučujúceho, keď žiak vymešká v jednom polroku 35 a viac percent z plánovaného počtu hodín v predmete, respektíve nemá splnené všetky kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov.

Výsledok komisionálnej skúšky je pre žiaka konečný.

Ak má žiak na konci druhého polroka nedostatočný prospech najviac z dvoch predmetov, môže jeho zákonný zástupca požiadať o vykonanie opravnej skúšky. Výsledok opravnej skúšky môže byť hodnotený známkou

 • nedostatočný - ak žiak nevyhovie stanoveným kritériám hodnotenia a klasifikácie žiakov,
 • dostatočný - ak žiak stanoveným kritériám hodnotenia a klasifikácie žiakov vyhovie.

Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú alebo komisionálnu skúšku, klasifikuje sa z predmetu, z ktorého mal urobiť opravnú alebo komisionálnu skúšku – stupňom prospechu nedostatočný.

Ak žiak neprospel a neurobil opravnú skúšku z predmetu, prípadne ak neprospel z viac ako dvoch predmetov, opakuje ročník. Bude zaradený do triedy nižšieho ročníka.

 

Čl. 8

Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí

 

Na požiadanie zákonného zástupcu z dôvodov aktívnej záujmovej činnosti žiaka alebo zo zdravotných dôvodov doložených príslušným potvrdením, môže riaditeľ školy povoliť žiakovi individuálny študijný plán alebo študijné úľavy, individuálne vzdelávanie.

Pokiaľ žiak spolu s rodinou dlhší čas žije v zahraničí, môže riaditeľ školy vyhovieť žiadosti zákonného zástupcu žiaka a povoliť štúdium žiaka na škole obdobného typu v zahraničí. Riaditeľ školy stanoví, z ktorých predmetov bude musieť žiak na konci primárneho a sekundárneho vzdelávania vykonať rozdielové skúšky. Určí ich záväzné termíny.

 

 

Čl. 9

9.1 Práva a povinnosti učiteľov

 

Okrem práv a povinností uvedených v pracovnom poriadku zamestnancov školy pedagogickí zamestnanci:

 • sledujú oznamy na tabuli v zborovni školy a zmenu rozvrhu hodín,
 • ak vo výnimočných prípadoch učiteľ musí opustiť pracovisko v pracovnom čase, je povinný to oznámiť riaditeľovi školy, prípadne zástupcovi,
 • triedni učitelia oznámia žiakom zmenu rozvrhu zverejneného na tabuli v zborovni školy na nasledujúci deň najneskôr do 12.30 hod.,
 • každý vyučujúci je povinný zapísať chýbajúcich žiakov do triednej knihy na začiatku vyučovacej hodiny,
 • každý vyučujúci po skončení vyučovania skontroluje triedu, v ktorej vyučoval poslednú hodinu (čistotu, stoličky).

 

9.2 Povinnosti pedagogického dozoru

 

Pedagogický dozor nad žiakmi plní funkciu bezpečnostnú a preventívnu. Umožňuje pedagogickým zamestnancom školy resp. školského zariadenia priamy styk so žiakmi a tým aj aktívne, výchovné pôsobenie na žiakov mimo výchovno-vzdelávacieho procesu. Zamestnanci pri pedagogickom dozore sledujú a kontrolujú činnosť žiakov, sú oprávnení dávať im primerané príkazy a poučenia.

Pedagogický dozor nad žiakmi v škole, resp. mimo školy patrí medzi povinnosti pedagogických zamestnancov a zahŕňa sa do ich týždenného pracovného času, nie pedagogického úväzku. Vykonáva sa pri všetkých organizačných formách vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacieho procesu, učebných osnov, podujatí organizovaných školou (zariadením), napr. pri súťažiach, olympiádach, kultúrnych, telovýchovných a športových vystúpeniach a pod.

 Týždenný pracovný čas pedagogických zamestnancov pozostáva z času, počas ktorého pedagogickí zamestnanci vykonávajú vyučovaciu činnosť a výchovnú činnosť a z času, počas ktorého vykonávajú ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou a prácou ustanovenou v pracovnom poriadku.

Medzi činnosti súvisiace s pedagogickou prácou patrí (okrem osobnej prípravy na vyučovanie, prípravy učebných pomôcok a materiálu na vyučovanie, vedenie dokumentácie školy uvedenej v § 11 smerníc o základnej škole, opravy písomných a grafických prác žiakov, starostlivosť o kabinety, knižnice,  školské dielne a pozemky, účasť na poradách zvolaných riaditeľom školy, účasť na združeniach rodičov resp. rodičovskej rady a pod.) aj vykonávanie pedagogického dozoru nad žiakmi priamo v škole, vrátane areálu školy resp. mimo školy.

Pedagogický dozor učiteľ (pedagogický zamestnanec) vykonáva teda zásadne v rámci prác súvisiacich s vyučovaním a výchovnou činnosťou, či už v škole alebo mimo školy v súlade s osobitnými predpismi a podľa pokynov riaditeľa školy (školského zariadenia), na základných školách podľa smerníc Ministerstva školstva.

V škole vykonáva učiteľ dozor nad žiakmi pred vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní, pri ostatnej výchovno-vzdelávacej činnosti vyplývajúcej z učebných osnov, pri prechode žiakov z jednej budovy školy do druhej budovy školy, prípadne iného určeného miesta, kde sa koná vyučovanie, výchovná činnosť (ihrisko, školská dielňa, pozemok a pod.). Pri zabezpečovaní dozoru nad žiakmi v školách (školských zariadeniach) sa postupuje podľa rozvrhu dozorov, schválených riaditeľom školy (školského zariadenia), ktorý je vyvesený na

viditeľnom a dostupnom mieste. Dozor nad žiakmi v škole sa začína 15 minút pred začiatkom predpoludňajšieho alebo popoludňajšieho vyučovania a končí sa odchodom žiakov zo školy po skončení vyučovania. Ak riaditeľ školy povolí niektorým žiakom, predovšetkým tým, ktorí majú bydlisko mimo obvodu školy, zdržiavať sa v škole cez poludnie, pred vyučovaním alebo po ňom dlhšie ako je pravidlo, zabezpečí, aby títo žiaci nezostali bez dozoru. V takom prípade v rozvrhu dozoru určí, ako sa tento dozor zabezpečí.

Mimo školy (zariadenia) vykonáva učiteľ (pedagogický zamestnanec) dozor nad žiakmi pri praktickom vyučovaní, pri plaveckom a lyžiarskom výcviku, počas účasti žiakov na súťažiach, resp. pri ich príprave a na iných podujatiach organizovaných školou, pri vychádzke, výlete a exkurzii. Riaditeľ školy určí z pedagogických zamestnancov sprievodcov tak, aby na jedného sprievodcu pripadlo najviac 25 žiakov a pri vstupe do vody (pri kúpaní) najviac 10 žiakov. Pri výlete v horách treba postupovať podľa pokynov Horskej služby. Ak sa žiaci pohybujú v skupinách alebo útvaroch po verejných komunikáciách, pedagogickí zamestnanci poverení dozorom sú povinní dbať na predpisy o cestnej premávke.

V školskom klube detí vykonávajú pedagogickí zamestnanci dozor v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva a vedy SR č.28/1995 Z.z., najmä § 7, podľa ktorého prechod žiakov do klubu v rámci školy zabezpečuje vychovávateľ.

Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD nemožno zveriť jednému vychovávateľovi viac ako 25 žiakov. Pri vychádzkach resp. výletoch zodpovedá vychovávateľ za bezpečnosť žiakov až do ich rozchodu.

Okrem uvedených predpisov upravujúcich pedagogický dozor nad žiakmi základných škôl a školských zariadení treba sa v tejto problematike riadiť i pokynmi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pri výchove a vyučovaní.

 

Čl. 10

10.1 Práva a povinnosti rodičov

 

 • Rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, bývalí žiaci školy, ostatní občania, zástupcovia patronátnych závodov a organizácií pôsobiaci v obvode školy sa dobrovoľne združujú v Rade rodičov školy. Rada rodičov je významnou formou aktívnej účasti občanov, rodičov, na riešení otázok výchovy detí a mládeže a na riadení školy a výchovných zariadení.
 • Úlohou Rady rodičov je poskytovať škole materiálnu pomoc verejnoprospešnou prácou svojich členov, predovšetkým pri zlepšovaní školského prostredia, poskytovať škole finančnú pomoc pri zabezpečovaní mimoškolských a mimotriednych výchovných podujatí, plniť podľa potreby ďalšie úlohy v prospech školy, predovšetkým pri zabezpečovaní školskej dochádzky, pri školskom stravovaní a pri spravovaní fondu školských učebníc, pomáhať škole pri spolupráci so závodmi a spoločenskými organizáciami, podporovať úsilie učiteľov o trvalé a hlboké vedomosti žiakov, o zníženie počtu zaostávajúcich žiakov, o výchovu žiakov k uvedomelej disciplíne, pomáhať škole pri výchove žiakov, predovšetkým v mimotriednej a mimoškolskej činnosti, venovať veľkú starostlivosť výchove žiakov k správnej voľbe povolania, pomáhať riešiť prípady žiakov s výchovnými problémami a spolupôsobiť pri ochrane detí a mládeže pred škodlivými vplyvmi.
 • Rada rodičov nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho.
 • Rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do priestorov školy a vyrušovať učiteľa na vyučovacej hodine, pokiaľ tak nebude prípadne vopred dohodnuté a povolené riaditeľom školy, alebo jeho zástupcom. Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať denne v úradných hodinách na ekonomickom úseku.
 • Informácie o žiakoch môžu zákonní zástupcovia získať na triednych schôdzkach rodičovského združenia, alebo v čase konzultačných hodín. Každý učiteľ má konzultačné hodiny raz týždenne.
 • Rodič má plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania.

 

 

10.2 Spolupráca školy a rodiny

 • Škola priebežne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka. Jedným z prostriedkov je žiacka knižka (ŽK). Do ŽK sa vpisujú iba dôležité oznamy.
 • Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly. Forma zápisu v ŽK musí byť premyslená a taktná.
 • Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší spôsob styku s rodičmi - napr. rozhovor po triednej schôdzke, list rodičom, pozvanie rodičov do školy, návšteva v rodine.
 • Triedny učiteľ 1x za mesiac vykoná kontrolu podpísania ŽK rodičmi. V prípade dlhodobého nezáujmu zo strany rodičov, ktoré sa prejavuje nepodpisovaním ŽK, ich predvolá do školy.
 • Ak majú rodičia pochybnosti o správnosti klasifikácie, môžu do troch dní odo dňa, kedy sa dozvedeli výslednú známku, požiadať riaditeľa školy, aby bol žiak preskúšaný pred stanovenou komisiou.

 

10.3 Požiadavky na verejnosť

 

 • Každý návštevník, ktorý vstúpi do objektu školy, je povinný ohlásiť sa službe dňa a uviesť účel návštevy.
 • Verejnosti nie je dovolené vstupovať do priestorov školy počas vyučovania a po vyučovaní, pokiaľ to nie je vopred dohodnuté a povolené riaditeľom školy, alebo jeho zástupcom.

 

 

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

 

 • Zmeny a doplnky školského poriadku schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade, pracovných poradách, po pripomienkovaní v Rade rodičov a v Rade školy.
 • Triedni učitelia sú povinní oboznámiť so „Školským poriadkom“ žiakov triedy (je potrebné viesť evidenciu s podpisom žiakov), ako aj ich rodičov.
 • Vnútorný poriadok školy nadobúda účinnosť dňom 1. 9. 2015, týmto dňom sa ruší „Vnútorný poriadok školy – práva a povinnosti žiakov z 3. 9. 2007“.

 

 

 

 

 

 

V Muráni, dňa 31. 8. 2015                                        ………………………………………

Mgr. Andrea Marčáková

      riaditeľka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

Príloha 1

Osobitné opatrenia na hodinách telesnej výchovy

 

Telocvičňa slúži na zabezpečenie výučby telesnej výchovy pre žiakov ZŠ s MŠ Muráň  a pre fyzické a právnické osoby.

 • Telocvičňa sa môže používať len podľa rozvrhu hodín a rozpisu krúžkovej činnosti.
 • Mimoškolské a školské podujatia organizované v telocvični musia byť schválené riaditeľom školy.
 • Vstup do telocvične je zásadne povolený iba v sprievode vyučujúceho a predpísanom úbore.
 • Do telocvične je povolený vstup iba v čistých prezuvkách s nefarbiacou podrážkou.
 • Vyučujúci je povinný si skontrolovať počet žiakov a ich cvičebný odev.
 • Vyučujúci sa počas vyučovacej hodiny z priestorov telocvične, resp. školského dvora , ihriska, kde žiaci vykonávajú telovýchovnú činnosť, nesmie v žiadnom prípade vzdialiť a nechať žiakov bez dozoru.
 • Ak je žiak uznaný lekárom ako necvičiaci, je povinný o tom predložiť lekárske

potvrdenie.

 • Žiaci dodržiavajú pokyny vyučujúceho. Sú disciplinovaní, správajú sa tak , aby neohrozili bezpečnosť a zdravie svoje a svojich spolužiakov.
 • Vyučujúci je povinný pred každým cvičením upozorniť na riziká cviku a vysvetliť zásady bezpečného správania sa a konania.
 • Je zakázané poškodzovať zariadenie telocvične. V prípade úmyselného poškodenia žiak škodu nahradí.
 • Potrebné telocvičné náradie vydáva príslušný vyučujúci. Bez vedomia vyučujúceho nemajú žiaci prístup do kabinetu, ktorý slúži na odkladanie telocvičného náradia a náčinia.
 • Pri telovýchovnom procese používajú žiaci iba tie telovýchovné náčinia, ktoré sú potrebné k danej činnosti, zaobchádzajú s nimi opatrne, prípadné poškodenie oznámia ihneď vyučujúcemu.
 • Žiaci pri telovýchovnom procese majú určené svoje stanovište, ktoré nemôžu bez povolenia vyučujúceho opustiť. Nesmú vyliezať na iné náradie, s ktorými nesúvisí ich činnosť, aby neprišlo k úrazu. Prípadný úraz okamžite nahlási vyučujúcemu alebo triednemu učiteľovi.
 • Všetky presuny na cvičisku robia žiaci pod vedením vyučujúceho pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov.
 • Po skončení cvičenia je povinný vyučujúci uložiť používané náradie na svoje miesto.
 • Žiaci odchádzajú z telocvične opäť pod vedením príslušného vyučujúceho.
 • Pri odchode z telocvične vyučujúci skontroluje priestory telocvične a uzamkne telocvičňu.
 • Pri odchode z telocvične skontrolovať a vypnúť elektrické osvetlenie, uzatvoriť všetky vodovodné kohútiky v užívaných priestoroch, pozatvárať okná.

 

Je zakázané:

 • manipulovať s otvoreným ohňom,
 • fajčiť,
 • používať stravu a nápoje, žuvačky,
 • používať alkoholické nápoje a iné  návykové látky,
 • do telocvične vodiť psov,
 • hrať futbal s akokoľvek loptou,
 • vstupovať s bicyklom a inými predmetmi, ktoré môžu spôsobiť škodu na majetku,
 • vešať sa na basketbalové koše (z bezpečnostných dôvodov).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha 2

 

Osobitné opatrenia pri práci na školskom pozemku

 

 

 • Na hodiny pestovateľských prác odchádzajú žiaci pod vedením vyučujúceho.
 • Potrebné pracovné nástroje vydáva žiakom vyučujúci. Bez jeho vedomia nemajú žiaci prístup do náraďovne.
 • Náradie prenášame v zvislej polohe, ostrými časťami dole a dopredu.
 • Žiaci ostávajú pri práci na určenom mieste, nástroje si nevymieňajú, nehádžu po sebe výpestkami alebo hlinou a dbajú na pokyny vyučujúceho, aby nedošlo k úrazu, alebo k poškodeniu náradia.
 • Úmyselné poškodenie pracovného nástroja musí príslušný žiak nahradiť novým, alebo zabezpečiť jeho opravu.
 • Po skončení práce skontrolujú okolie, či nezabudli na použité nástroje.
 • Pridelené nástroje odovzdávajú žiaci do náraďovne pod dohľadom vyučujúceho.
 • Žiaci odchádzajú po zazvonení do školy  a iba v sprievode vyučujúceho.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha 3

 

Osobitné opatrenia pri práci v dielni

 

 

 • Žiaci vstupujú do dielní len v sprievode vyučujúceho.
 • Pred výučbou zaujmú miesto pri pracovných stoloch a nevzďaľujú sa z pracovného miesta.
 • Žiaci sa riadia pokynmi vyučujúceho. Vyučujúci je povinný pred každým pracovným úkonom upozorniť na riziká pracovného úkonu a vysvetliť zásady bezpečného správania sa a konania.
 • Žiaci dbajú na pokyny vyučujúceho. Pracujú len s prideleným materiálom a určeným náradím a nástrojmi. Náradie a nástroje neberú z iných pracovných stolov.
 • Nepoškodzujú vybavenie dielní. Akékoľvek poškodenie hlásia vyučujúcemu. V prípade úmyselného poškodenia žiak škodu nahradí.
 • Pri práci používajú pracovný plášť a pracovné prostriedky určené vyučujúcim.
 • S elektrickými prístrojmi pracujú len so súhlasom vyučujúceho, po predchádzajúcom poučení.
 • Do priestorov dielní je zakázané vstupovať pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok.
 • V priestoroch dielní je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom a elektrickými rozvodmi.
 • Vyučujúci je povinný po skončení výučby skontrolovať pracovisko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha 4

 

Osobitné opatrenia v počítačovej učebni

 

 

Žiak má právo

 • Vstupovať do učebne len s pedagogickým pracovníkom, alebo na jeho pokyn.
 • So súhlasom vyučujúceho využívať všetky zariadenia učebne spôsobom na to

určeným.

 • Používať jedine dátový  priestor určený pre žiakov počas akýchkoľvek vyučovacích

hodín pri práci s PC.

 

Žiak je povinný

 • Vchádzať do učebne informatiky vždy v prezuvkách.
 • Vchádzať do učebne len s pomôckami podľa pokynov vyučujúceho, bez

zbytočných tašiek a kabátov.

 • Na začiatku skontrolovať svoje pracovisko , každú poruchu, chybu, prípadne

neúplnosť hlásiť vyučujúcemu.

 • Šetrne sa správať k zariadeniu v učebni.
 • Počas prestávok zdržiavať sa mimo učebne (pokiaľ vyučujúci neurčí inak, alebo

neurčí výnimku).

 • Vlastné nosiče dát (diskety, USB,CD, MP3) sa v učebni nesmú používať.
 • Používať na názvy vlastných priečinkov a súborov priezvisko, vlastné súbory

ukladať do priečinku príslušného ročníka.

 • Dbať na to, aby vo vlastných priečinkoch mal len potrebné súbory na výučbu,

pravidelne mazať jeho nepotrebný obsah.

 • Po skončení práce uviesť pracovisko do pôvodného stavu.

 

Žiakom je zakázané

 • Meniť názvy a obsah súborov a priečinkov na pevnom disku s výnimkou vlastného

adresára.

 • Svojvoľne vytvárať a rušiť priečinky na pevnom disku s výnimkou vlastného

adresára.

 • Pokúšať sa prelomiť ochranný systém na pracovných staniciach na serveri.
 • Bez súhlasu vyučujúceho inštalovať akýkoľvek softvér .
 • Bez súhlasu vyučujúceho meniť nastavenie ktoréhokoľvek nainštalovaného

softvéru a pracovnej plochy.

 • Svojvoľne premiestňovať súčasti svojho pracoviska alebo učebne.
 • Hrať hry, používať chat počas vyučovacej hodiny.
 • Prenášať cez sieť nevhodné súbory.
 • Jesť, piť, znečisťovať pracovisko, používať mobilný telefón.
 • Ukladať na pracovný stôl predmety, ktoré nie sú bezprostredne potrebné pre prácu

s PC.

 • Dotýkať sa poškodených vodičov a iných nechránených častí počítača.
 • Pracovať pri otvorenom počítači.

 

Správca učebne informatiky si vyhradzuje právo

 • Zmeniť všetky súbory a priečinky nachádzajúce sa mimo priestoru na to určenom.
 • Zmazať všetky nevhodné súbory nachádzajúce sa kdekoľvek na disku.
 • V priebehu školského roka tento poriadok modifikovať.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha 5

Osobitné opatrenia pre prácu s chemickými faktormi

 

Podmienky bezpečnej manipulácie s chemickými faktormi :

 • Žiaci môžu pracovať s chemickými látkami len podľa pokynov vyučujúceho a pod jeho dohľadom.
 • Pri práci s chemickými látkami je zakázané jesť a piť.
 • Pri práci učiteľ a žiaci používajú potrebné ochranné pomôcky.
 • Pri práci s chemickými látkami sa dodržujú potrebné hygienické zásady na ochranu zdravia.
 • Chemikálie sa neochutnávajú ani nevdychujú priamo z nádoby.
 • S horľavinami nepracujeme pri otvorenom ohni.
 • Každé rozsypanie, rozliatie chemikálie žiak ohlási vyučujúcemu, ktorý zabezpečí likvidáciu chemikálie prípadne ošetrí poraneného.
 • Zvyšky chemikálii, skla a iného odpadu dávame do určených nádob.

 

Podmienky prepravy chemických faktorov v rámci pracoviska:

 • Prenos chemických faktorov z chemického kabinetu do jednotlivých učební realizuje odborný zamestnanec- učiteľ chémie vo vhodných nádobách učených na prepravu chemických látok.

 

Podmienky skladovania chemických faktorov :

 • Chemické faktory sú umiestnené v kabinete chémie, ku ktorému má prístup len odborný zamestnanec – učiteľ chémie.

 

Podmienky zneškodňovania odpadov s obsahom chemických faktorov:

 • Odpad s obsahom chemických faktorov je zneškodňovaný v súlade s uvedenou kartou bezpečnostných údajov o chemických faktoroch.

 

Ochranné a preventívne opatrenia na vylúčenie a zníženie rizika

Všeobecné zásady prevencie rizika :

 • Chemické faktory sú uskladnené v chemickom kabinete, ku ktorému má prístup odborný zamestnanec.
 • Pri práci s chemickými faktormi sa používajú vhodné ochranné pomôcky ( rukavice, plášť, okuliare) a chemické pomôcky, ktoré slúžia na prácu s chemickými látkami       ( laboratórne sklo a pod.).
 • Pri manipulácii s chemickými faktormi je zakázané jesť a piť.
 • S chemickými faktormi pracuje len odborný zamestnanec – učiteľ chémie.
 • Na pracovisku sa využíva len taký počet  chemických faktorov, ktorý je nevyhnutný na realizáciu laboratórnych prác žiakmi v ročníkoch 6.-9. podľa Školského vzdelávacie programu.

                                                                       

 

Príloha 6

Vnútorný poriadok školského klubu detí

 

Riadenie a organizácia školského klubu detí

  • Školský klub detí (ŠKD) riadi riaditeľ školy.
  • Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje vychovávateľka školského klubu detí v súlade s plánom činnosti .
  • Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených žiakov na pravidelnú dochádzku.
  • V oddelení ŠKD môže byť zapísaných najmenej 15 a najviac 25 trvalo dochádzajúcich žiakov.

Prevádzka ŠKD

 • ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja, štátnych sviatkov a v čase školských  prázdnin denne od 11.10 hod do 15.30 hod.
 • ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou školského poriadku ŠKD.

Zaraďovanie žiakov

 • Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok, na základe písomnej prihlášky podanej zákonnými zástupcami zvyčajne podanej do 10. septembra  príslušného  školského roku. Žiaci 1.ročníka podávajú písomné prihlášky vždy do 15 . septembra príslušného školské ho roku, predbežne pri zápise do 1. ročníka.
 • O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy, alebo ním poverený zástupca.
 • Do ŠKD sa prednostne zaraďujú žiaci nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní.
 • Žiaci sa do oddelení zaraďujú podľa veku a do záujmových útvarov podľa osobného záujmu o činnosti.

Výchovno-vzdelávacia činnosť

 • Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania.
 • V čase určenom na prípravu na vyučovanie si žiaci podľa pokynov starostlivo vypracujú úlohy, zopakujú učivo, nevyrušujú ostatných.
 • Záujmová činnosť sa uskutočňuje spravidla v záujmových útvaroch príležitostného, krátkodobého i dlhodobého charakteru, pričom sa umožňuje žiakom účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti školy.
 • V oblasti rekreačného charakteru - vychádzkami, výletmi, športom a cvičením umožniť žiakom čo najviac voľného času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný rozvoj žiakov.
 • časťou výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD je stravovanie žiakov. Žiaci prichádzajú do jedálne čistí, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda celé oddelenie odchádza z jedálne spoločne. Poplatok za stravu platia rodičia v zmysle pokynov vedúcej školskej jedálne.
 • Výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci - vychovávateľky.
 • Na záujmovú a rekreaččinnosť ŠKD sa spravidla využívajú aj špeciálne učebne, školské dielne, telocvičňa, ihriská a iné objekty školy.

Dochádzka žiakov

 • Rozsah dennej dochádzky, spôsob a čas odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Zmeny v dochádzke v priebehu školského roku je rodič povinný oznámiť písomne.
 • Aby sa nenarúšala výchovno-vzdelávacia činnosť, žiak môže byť, ak to nie je na zápisnom lístku uvedené, z ŠKD uvoľnený len na základe písomného oznámenia rodičov po naobedovaní sa.
 • Žiak, ktorý neodôvodnene a bez písomného ospravedlnenia vynechá dochádzku 7 po sebe nasledujúcich pracovných dní alebo 12 dní v mesiaci, sa vyradí zo zoznamu pravidelne dochádzajúcich žiakov.

Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov

 • Za bezpečnosť žiakov počas celého pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka.
 • Prechod žiakov do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka, prípadne zastupujúci pedagóg alebo pedagogický asistent. Žiaci druhého stupňa odchádzajú do ŠKD samostatne.
 • Počas konania popoludňajšieho vyučovania povinných i nepovinných predmetov preberajú deti od vychovávateľky do svojej zodpovednosti vyučujúci a po skončení podľa dohody s rodičom dieťa uvoľňujú domov alebo odovzdajú vychovávateľke.
 • Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná preukázateľne (zápis do triednej knihy) poučiť žiakov o bezpečnosti .
 • Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľka najviac 25 detí.
 • Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti určí riaditeľ školy alebo jeho zástupca vyšší počet pedagogických zamestnancov alebo nižší počet detí.
 • V prípade úrazu poskytne vychovávateľ prvú predlekársku pomoc, oznámi to vedeniu školy, napíše o ňom záznam a zabezpečí, ak je potrebné, odborné lekárske ošetrenie.
 • Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané.
 • Dieťa musí mať hygienické vrecúško a prezuvky.
 • Žiaci majú mať svoje osobné veci (vrchné ošatenie, prezuvky, topánky...) označené pre prípad odcudzenia.
 • Straty z uzatvorených priestorov v ŠKD u poisteného žiaka vybavuje vychovávateľka v spolupráci s rodičmi, pedagógom povereným poistnou činnosťou na škole a vedením školy.
 • Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľka až do ich rozchodu pred objektom ŠKD.
 • Z miesta konania môže byť žiak uvoľnený len na základe písomného súhlasu rodičov.
 • Ak zistí vychovávateľka u žiaka teplotu, nevoľnosť upovedomí o tom rodičov.

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD

 • Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je 3,32 € mesačne na jedného žiaka. Žiak v hmotnej núdzi platí 1,66 €.
 • Príspevok na úhradu za pobyt žiaka uhrádza rodič (zák. zástupca) mesačne , vždy do 20. dňa v mesiaci.
 • Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
 • Ak rododhlasuje dia z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie alikvotnej čiastky poplatku.
 • Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený poplatok za pobyt žiaka v ŠKD a boli využité všetky primerané dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení dieťaťa z ŠKD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha 7             

 

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí

 

 • Žiaci základnej školy nesmú fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať a vdychovať omamné látky a drogy, hrať o peniaze a to aj mimo školy.
 • Je povinnosťou každého žiaka, učiteľa, vychovávateľa i ostatných zamestnancov školy informovať triedneho učiteľa o žiakovi, ktorý fajčí, pije alkohol alebo užíva drogy v školskom prostredí i mimo neho.
 • Po oznámení uvedenej skutočnosti sa triedny učiteľ diskrétne porozpráva so žiakom o jeho problémoch, o príčinách užívania návykových látok, o ich škodlivosti a o dôsledkoch ich užívania. O pohovore so žiakom urobí zápis do klasifikačného záznamu a v nastavajúcom období venuje žiakovi zvýšenú pozornosť.
 • Ak žiak v sledovanom období nezmení vzťah k návykovým látkam alebo je triedny učiteľ informovaný druhýkrát, triedny učiteľ na problém upozorní výchovného poradcu, žiakovi udelí pokarhanie triednym učiteľom.
 • Ak ani potom nedôjde ku zmene postojov žiaka, triedny učiteľ predvolá rodičov a zorganizuje spoločné stretnutie za účasti výchovnej poradkyne, koordinátorky prevencie drogovej závislosti, ZRŠ a RŠ. Nasleduje pokarhanie žiaka riaditeľom školy a zápis do triedneho výkazu.
 • Ak ani vtedy žiak nezmení správanie, triedny učiteľ zorganizuje stretnutie, na ktoré pozve oboch rodičov, koordinátorku prevencie drogových závislosti, RŠ, prípadne policajta alebo kurátora. Po prešetrení skutočnosti kolektívny orgán navrhne opatrenia. Riaditeľ školy zabezpečí stretnutie s odborníkom – psychológom, lekárom a o skutočnosti podá návrh na OcÚ. Žiakovi bude znížená známka zo správania.
 • Povinnosťou triedneho učiteľa je viesť evidenciu pochvál i priestupkov žiakov a o zistených skutočnostiach vhodnou formou informovať na triednických hodinách , na nástenných novinách v triede, spôsob riešenia zaznamenávať v klasifikačnom zázname alebo osobitnom zošite, pravidelne spolupracovať s rodičmi a o problémoch informovať pedagogickú radu pri riešení výchovných problémov.
 • Učiteľský dozor v čase prestávok bude vykonávať kontrolu priestorov školy v predmetnej veci, hlavný dôraz klásť na sociálne zariadenia, priestory kotolne a skryté priestory v areáli školy.
 • Pre všetkých žiakov školy organizovať dlhodobé športové súťaže, organizovať jednorazové spoločensko – kultúrne podujatia s cieľom odpútať žiakov školy od myšlienok na užívania drog a toxikomániu. Na tieto účely využívať prostriedky z dotovaných na škole vypracovaných projektov, prípadne z RZ.
 • Koordinátor prevencie drogových závislostí zabezpečí výstavku najnovších odborných publikácií, premietanie filmov k problematike, cyklus besied a prednášok s odborníkmi v danej oblasti.
 • Triedni učitelia minimálne raz polročne, alebo aktuálne podľa potreby budú na triednických hodinách diskutovať o závislostiach najrôznejšieho druhu (drogy, patologické využívanie voľného času, príslušnosť k spoločensky nežiaducim hnutiam a pod.).
 • Sporadicky monitorovať správanie sa našich žiakov na mládežníckych verejných akciách.
 • Rozšíriť spoluprácu školy s rodičmi o aktivity v danej oblasti, iniciovať zapájanie rodičov do aktivít školy - školské výlety, školské akcie a súťaže.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha 8

 

Prevencia a riešenie šikanovania

 

Úlohou školy je:

 • vytvoriť pozitívnu klímu v škole,
 • navodiť úzku spoluprácu medzi školou a rodinou,
 • problém šikanovania riešiť vnútorným poriadkom školy,
 • zvýšiť dozor pedagogických zamestnancov,
 • oboznámiť učiteľov so systémom školy pri šikanovaní,
 • informovať učiteľov o postupe pri podozrení šikanovania,
 • realizovať vzdelávanie v oblasti prevencie šikanovania,
 • spolupracovať s odborníkmi centra vých. a psychologickej prevencie a CPPPaP
 • v pracovnom poriadku vymedziť oznamovaciu povinnosť, pre pedagogických i nepedagogických zamestnancov,
 • zamestnanec neplnením tejto povinnosti sa vystavuje riziku trestného postihu               ( neprekazenia trestného činu).

Aké sú nepriame prejavy šikanovania?

 • šikanovaný žiak nechce chodiť do školy,
 • chodí poza školu, domov prichádza neskoro,
 • nemá priateľov,
 • cez prestávky sa zdržiava v blízkosti učiteľov,
 • znižuje sa mu koncentrácia a výkon na vyučovaní,
 • má zničené osobné veci a školské pomôcky,
 • opakovane sa mu „ strácajú“ veci a peniaze,
 • prejavuje sa apaticky, nezúčastnene, smutne a bez nálady,
 • má problémy s verbálnym prejavom, kokce,
 • je konfliktný a náladový, tajnostkársky
 • má modriny, škrabance a tržné rany,
 • odmieta povedať, čo sa mu stalo,
 • uvádza nepravdepodobné vysvetlenie svojho správania.

Kto býva najčastejšie šikanovaný?

 • deti citlivé, tiché, utiahnuté, nepriebojné, slabšie, pomalšie;
 • deti, ktoré sa niečím odlišujú od ostatných – farbou pleti, názormi, vierou, rečou, nejakou telesnou odlišnosťou (menšie, tučnejšie, krívajúce, s okuliarmi, chorľavé,...);
 • deti, ktoré sa dobre učia, ochotne pomáhajú, sú usilovné a svedomité.

Čo môže urobiť učiteľ?

 • prekonzultovať podozrenie šikanovania s výchovným poradcom, učiteľským zborom a riaditeľom školy,
 • porozprávať sa so žiakom, ktorý ja vystavený šikanovaniu,
 • porozprávať sa taktiež s násilníkom,
 • osloviť rodičov – ako obete, tak aj násilníka, voliť taktný prístup a najmä zachovať dôvernosť informácií,
 • podať návrh, ako situáciu riešiť,
 • vyhľadať individuálnu odbornú pomoc CPPPaP, ÚPSVaR,
 • prijať výchovné opatrenia – napomenutie, pokarhanie, podmienečné vylúčenie, znížiť známku zo správania,
 • pri podozrení na trestný čin kontaktovať príslušný útvar Policajného zboru SR (od 15 do 18 rokov ide o trestný čin mladistvých).

 

Rady pre žiaka - svedka šikanovania

 • informuj učiteľa, ktorému dôveruješ,
 • vyhľadaj pomoc výchovného poradcu,
 • porozprávaj sa s kamarátom, ktorý je obeťou,
 • podpor jeho sebavedomie, ponúkni pomoc,
 • pokús sa nenápadne zistiť podrobnosti šikanovania,
 • taktne informuj rodičov kamaráta - obete,
 • nezabúdaj, že chceš pomôcť kamarátovi a nie sa pomstiť násilníkom, reaguj primerane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha 9

Bezpečnosť pri plaveckom a lyžiarskom výcviku

 

Plavecký výcvik

časťou vyučovania telesnej výchovy môže byť základný plavecký výcvik. V škole nie sú vhodné podmienky, preto organizujeme plavecký výcvik dennou dochádzkou do krytej plavárne v Revúcej.

Plavecký výcvik sa organizuje v rozsahu piatich pracovných dní alebo 20 vyučovacích hodín.

Plavecký výcvik sa uskutočňuje len vo vyhradenom priestore krytého bazéna alebo kúpaliska do výšky vodnej hladiny 1,2 metra.

Organizáciu plaveckého výcviku zabezpečuje riaditeľ alebo ním poverený pedagogický zamestnanec.

Na jedného dospelého cvičiteľa pri výcviku pripadá skupina najviac 10 žiakov.

Plavecký výcvik v škole vedie pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovací predmet telesná výchova. Odborný dozor a výcvik môže vykonávať aj iný pedagogický zamestnanec s osvedčením o spôsobilosti viesť plavecký výcvik.

Žiaci sú počas výcviku poistení na základe zmluvy o úrazovom poistení, školskí zamestnanci sú poistení proti zodpovednosti za škodu pri výkone povolania, externí pracovníci proti zodpovednosti za škodu.

Náklady spojené s plaveckým výcvikom hradí žiakovi jeho zákonný zástupca.

Lyžiarsky výcvik

časťou vyučovania telesnej výchovy môže byť na 2.stupni  základný lyžiarsky výcvik.

Škola organizuje lyžiarsky výcvik dennou dochádzkou alebo formou výchovno-výcvikových zájazdov.

Lyžiarsky výcvik sa koná formou sústredenej päťdňovej výchovno-vzdelávacej

činnosti v období mesiacov december až apríl.

Organizáciu lyžiarskeho výcviku zabezpečuje riaditeľ alebo ním poverený pedagogický zamestnanec.

Lyžiarsky výcvik vedie pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovací predmet telesná výchova alebo iný pedagogický zamestnanec s osvedčením o spôsobilosti viesť lyžiarsky výcvik.

Jedno lyžiarske alebo snowboardové družstvo tvorí najviac 15 žiakov.

Vedúci lyžiarskeho zájazdu zodpovedá za riadnu prípravu a priebeh zájazdu a za hospodárenie na zájazde. Zabezpečuje program zájazdu, riadi prácu lyžiarskych inštruktorov a dbá na dôsledné dodržiavanie denného programu.

Lyžiarsky inštruktor zodpovedá za výcvik zvereného družstva, zdravie a bezpečnosť jeho členov; podľa pokynov vedúceho zájazdu vykonáva pedagogický dozor.

Zdravotník sa na lyžiarsky kurz vysiela, ak sa zúčastní zájazdu viac ako 30 žiakov.

Pri výcviku a cvičení so žiakmi je bezpodmienečne potrebné dodržiavať všeobecné

bezpečnostné predpisy vydané Horskou službou pre príslušnú oblasť.

Vedúci lyžiarskeho výcviku (inštruktori) skontrolujú pred začiatkom praktického výcviku výstroj žiakov. Dbajú najmä na používanie bezpečnostného lyžiarskeho viazania, primeraných topánok a na oblečenie primerané poveternostným podmienkam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha 10           

Bezpečnosť pri organizovaní školských výletov a exkurzií

 

 

Každý školský výlet, exkurzia, výcvikový zájazd, alebo iné hromadné školské podujatie (ďalej len "výlet") musí byť dôsledne pripravený a zabezpečený. Plán organizačných opatrení pripraví triedny učiteľ alebo poverený pedagogický zamestnanec, ktorý je povinný ho dať na schválenie riaditeľovi školy najmenej 24 hodín pred začiatkom akcie. Plán musí obsahovať :

- názov a zámer akcie,

- termín konania akcie,

- trasu a miesto pobytu,

- počet účastníkov (žiakov a sprievodcov),

- meno vedúceho a počet členov pedagogického zboru,

- miesto a hodinu zrazu a návratu,

- spôsob dopravy,

- program na každý deň,

- podmienky stravovania a ubytovania,

- bezpečnostné opatrenia.

Na výletoch sa môžu zúčastniť iba žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje podmienkam a programu akcie.

Pedagogickým zamestnancom, ktorí sú poverení vedením výletu sa neodporúča brať so sebou vlastné deti, ak nie sú žiakmi príslušných tried alebo škôl zúčastnených na výlete. Žiakov treba vopred preukázateľne poučiť o celom programe, organizačných opatreniach a primeranom výstroji. Povinnosťou vedúceho je skontrolovať výstroj a vybavenie žiakov. Žiaci sú povinní zobrať si so sebou kartu poistenca.

Na výlety si škola zabezpečí vyhradené autobusy, alebo oddelenia v železničných vozňoch, ktoré musia byť viditeľne označené. V autobuse musia žiakov sprevádzať najmenej dvaja sprievodcovia. Harmonogram výletu musí umožniť primeranú regeneráciu vodiča a žiakov.

Pri výletoch do hôr treba postupovať len po označených turistických chodníkoch, nepoužívať skratky a vyhýbať sa letným snehovým poliam. Horolezecké túry so žiakmi sa nepovoľujú. Žiaci môžu používať uzavreté lanovky, otvorené sedačky len od 7. ročníka základných škôl. Pri prechode cez vodnú plochu sa môžu použiť len hromadné verejné dopravné prostriedky.

Žiaci musia na výlete rešpektovať príkazy vedúceho, inštruktorov, horskej služby a polície. Bez povolenia sa nesmú rozchádzať, vzďaľovať a inak narúšať program. Žiaci, ktorí porušili disciplínu musia ukončiť činnosť.

Pre žiakov 1. ročníka až 4. ročníka ZŠ sa organizujú najviac jednodňové výlety v blízkom okolí.

Pre žiakov 5.- 9. ročníka ZŠ sa organizujú 1 – 2-dňové výlety, s informovaným súhlasom zákonných zástupcov možno školský výlet predĺžiť o dva dni pracovného pokoja.

 

Príloha 11

 

Plán opatrení pre prípad pandémie chrípky

 

 

V rámci preventívnych opatrení pre prípad pandémie chrípky škola zabezpečí:

Do 15. novembra v rozsahu jednej vyučovacej hodiny (triednická hodina) vzdelávanie detí a žiakov so zameraním na:

 • predchádzanie chrípkovému ochoreniu so zameraním na individuálne správanie a správanie sa v kolektíve,
 • základné symptomatické príznaky chrípkového ochorenia,
 • liečba chrípky a správanie sa v čase ochorenia.

Od 15. novembra do 15. apríla nasledujúceho roka monitorovať počet vymeškaných hodín. Ak počet neprítomných detí alebo žiakov prekročí 10% z celkového počtu žiakov, sledovať a vyhodnocovať dôvody neprítomnosti detí a žiakov na výchovno-vzdelávacom procese.

Riaditeľ školy na požiadanie poskytne informácie zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia.

V období od 15. novembra do 15. apríla nasledujúceho roka vo vyššej miere zabezpečovať v triede nasledovné opatrenia:

 • v spolupráci so zákonnými zástupcami detí a žiakov zabezpečiť, aby každé dieťa alebo žiak mal v škole osobitný hygienický balíček, ktorý obsahuje vlastné mydlo, uterák a vreckovky,
 • pedagogickí zamestnanci vykonávajú priebežnú kontrolu používania osobitných hygienických balíčkov,
 • zabezpečiť vetranie tried po každej vyučovacej hodine,
 • v záujme zníženia prašnosti prostredia zabezpečiť umytie podláh chodieb školy alebo školského zariadenia, najmenej dva krát denne, a to po začiatku vyučovania a po skončení vyučovania. Raz do týždňa zabezpečiť dezinfekciu podláh.
 • zabezpečiť umytie podláh tried a odborných učební po skončení vyučovania,
 • zabezpečiť izoláciu dieťaťa alebo žiaka od ostatných detí alebo žiakov v prípade podozrenia na chrípkové ochorenie a bezodkladne informovať zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka,
 • zabezpečiť zvýšenú kontrolu dodržiavania hygienických predpisov týkajúcich sa školského stravovania, najmä so zameraním na osobnú hygienu detí a žiakov.

V čase epidemického výskytu chrípkového ochorenia:

Ak počet neprítomných detí alebo žiakov z dôvodu ochorenia na chrípku prekročí 15% z celkového počtu detí alebo žiakov, príjmu sa nasledovné opatrenia:

 • po konzultácii s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva sa môže skrátiť vyučovacia hodina na 35 minút,
 • zdrží sa organizovania školských výletov, exkurzií, plaveckých výcvikov a ostatných hromadných školských podujatí.

Ak počet neprítomných detí alebo žiakov z dôvodu ochorenia chrípkou prekročí 30% z celkového počtu detí alebo žiakov škola:

 • oznámi túto skutočnosť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,
 • zruší všetky záujmové krúžky a mimoškolské aktivity pri prudkom a perspektívnom náraste choroby,
 • na základe odporúčania príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva preruší výchovno-vzdelávací proces.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha 12

 

Plán opatrení pri príznakoch parazitárneho ochorenia

 

 • Pri akomkoľvek podozrení na možný výskyt vší učiteľ oznámi túto skutočnosť vedeniu školy a zákonnému zástupcovi (rodičovi) žiaka. Do príchodu rodiča žiaka izoluje od kolektívu (v riaditeľni, v zborovni).
 • Učiteľ dohliadne, aby vrchný odev ( hlavne čiapky a šály) žiaka podozrivého zo zavšivavenia, neboli spoločne uložené (v šatni, na vešiakoch a pod.) s odevmi ostatných žiakov, príp. aby ich ostatní žiaci nepoužívali.
 • Učiteľ rodičovi ( zákonnému zástupcovi ) odporučí navštíviť príslušného obvodného pediatra za účelom potvrdenia diagnózy a podľa jeho pokynov zabezpečiť odvšivavenie dieťaťa.
 • Vedenie školy zabezpečí informovanie všetkých rodičov ( zápisom do žiackych knižiek ), že v škole sa vyskytli vši. Zároveň budú rodičia informovaní, že učitelia školy, s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu sa tohto ochorenia a v súlade s prevádzkovým poriadkom školy odsúhlaseným Úradom verejného zdravotníctva, budú v detských kolektívoch vykonávať preventívne opatrenia. Vedenie školy tiež požiada rodičov o súčinnosť, tzn. aby tiež priebežne kontrolovali vlasy u svojich detí.
 • Učiteľ v detskom kolektíve následne vykonáva preventívne opatrenia, a to priebežným sledovaním charakteristických prejavov možného výskytu vší u ďalších detí, pričom minimálne dvakrát do týždňa deťom vhodným spôsobom prezrie aj vlasovú časť hlavy.
 • Opätovný nástup do školy je možný iba po predložení potvrdenia od lekára, že je žiak zdravý.

 

 

 

Obsah

Preambula. 2

Úvod. 2

1.1 Organizácia vyučovania. 2

1.2 Rozvrh hodín. 3

1.3 Časový harmonogram dňa. 3

2.1 Práva žiakov. 3

2.2 Povinnosti žiakov. 5

2.3 Príchod žiakov do školy. 5

2.4 Správanie sa žiakov na vyučovaní 6

2.5 Správanie sa žiakov cez prestávky. 7

2.6 Odchod žiakov zo školy. 7

2.7 Dochádzka žiakov do školy. 8

2.8 Správanie sa žiakov mimo školy. 8

Náplň práce týždenníkov. 9

Školské stravovanie. 9

Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách. 10

Výchovné opatrenia. 11

Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka. 13

Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí 14

9.1 Práva a povinnosti učiteľov. 14

9.2 Povinnosti pedagogického dozoru. 14

10.1 Práva a povinnosti rodičov. 16

10.2 Spolupráca školy a rodiny. 16

10.3 Požiadavky na verejnosť. 17

Záverečné ustanovenia. 17

Prílohy. 18

Osobitné opatrenia na hodinách telesnej výchovy. 18

Osobitné opatrenia pri práci na školskom pozemku. 20

Osobitné opatrenia pri práci v dielni 21

Osobitné opatrenia v počítačovej učebni 22

Osobitné opatrenia pre prácu s chemickými faktormi 24

Vnútorný poriadok školského klubu detí 25

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí 28

Prevencia a riešenie šikanovania. 30

Bezpečnosť pri plaveckom a lyžiarskom výcviku. 32

Bezpečnosť pri organizovaní školských výletov a exkurzií 34

Plán opatrení pre prípad pandémie chrípky. 35

Plán opatrení pri príznakoch parazitárneho ochorenia. 37

 

 

  

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Muráň
  049 01 Muráň č. 353
 • 058/4494239
  0905 947 319

Fotogaléria