Navigácia

Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne MRK v obci Muráň Podpora sociálnej inklúzie MRK- vzdelávanie pre všetkých Rovnaká šanca SPOZNAJ: Muráň - Muránska Lehota - Muránska Huta Základy rómskeho jazyka v rámci projektu Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne MRK v obci Muráň Kurzy pre žiakov v rámci projektu Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne MRK v obci Muráň Vitaj v našom regióne! Rodáčka rodákom Hovorme o jedle 2014 dotácia z I.ÚSVRK 2014 Projekt "Dielne" Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii MRK

Naše projekty

Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne MRK v obci Muráň

V rámci projektu sú plánované 3 aktivity:

 

 

  • Vzdelávanie učiteľov - oblasť prevencie závislostí, oblasť výchovy k manželstvu a rodičovstvu a rómsky jazyk. Vybraní učitelia a asistenti učiteľa absolvujú vzdelávanie v termíne do augusta 2013.

 

  • Kurzy pre žiakov v čase mimo vyučovania - v rámci projektu si budú môcť žici vybrať zo širokej ponuky kurzov: IKT, Varenie a stolovanie, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Starostlivosť o dieťa, Športová výchova, Komunikácia medzi nami, Hygiena a zásady stolovania pre I.stupeň.

 

  • Druhá šanca - počas trvania projektu prebehne výuka frakventantov kurzu na doplnenie základného vzdelania. Títo sa budú vzdelávať počas poobedňajších hodín, príp. víkendov. Po úspešnom ukončení kurzu obdržia doklad o ukončení základného vzdelania.

 

Bližšie informácie získate na adrese školy, prípadne na nástenke, ktorá je k tomuto projektu inštalovaná pri vstupe do hlavnej budovy školy.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Muráň
    049 01 Muráň č. 353
  • 058/4494239
    0905 947 319

Fotogaléria